कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
माननीय राज्यमन्त्री श्री सुरेश मण्डल माननीय राज्यमन्त्री
Secretary - Bidyanath Jha श्री विद्यानाथ झा सचिव ९८५४०२०१५० jha.bidyanath@gmail.com