गरिबी निवारणका लागि लघु उघम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक छनाैट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जिल्लाका लागि प्राविघिक र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR)