गरिवी निवारणका लागि उद्यम विकास (MEDEPA) का कार्यक्रम सन्चालन गरिएका प्रश्ताव उपरका प्रकृयाहरू स्थगन सम्बन्धी