May 29, 2024
EnglishNepali
ताजा जानकारी

सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यका लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

MOITF-Contingency Procedure 2079

© २०७९ उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय | सर्वाधिकार सुरक्षित